Polityka Prywatności | Amazeme.pl

Polityka Prywatności

Przy korzystaniu z serwisu amazeme.pl obowiązują następujące zasady Polityki Prywatności:

Administratorem danych osobowych jest Szymon Buczak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 10/16/54.

W JAKICH CELACH BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, tj. założenia i utrzymania profilu użytkownika amazeme.pl, obsługi składanych za pośrednictwem sklepu amazeme.pl zamówień, w celu świadczenia usługi subskrypcji, w tym odpowiedniego doboru produktów do Inspire Boxu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, a jeżeli została wyrażana dodatkowa zgoda – również w celu prowadzenia marketingu osób trzecich lub otrzymywania newslettera AmazeMe. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
• prowadzenie konta użytkownika w AmazeMe.pl, realizacja zamówień, świadczenie usługi subskrypcji – niezbędność danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
• marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenie ewentualnych roszczeń – prawnie uzasadniony interes administratora;
• świadczenie usługi newslettera, prowadzenie marketingu produktów lub usług osób trzecich – zgoda użytkownika;
• spełnienie obowiązków wynikających na administratorze z przepisów prawa – przepisy o rachunkowości.

Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez firmę Szymon Buczak i świadczenie usługi subskrypcji oraz dokonywanie zakupów.

 

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w szczególności dostawcy serwera oraz przewoźnikom (np. Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane mogą być przekazywane partnerom firmy Szymon Buczak, oraz firmom kosmetycznym, producentom, dystrybutorom lub sprzedawcom kosmetyków, a także podmiotom powiązanym z firmą Szymon Buczak.

Czas, przez jaki będą przetwarzane dane osobowe

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z AmazeMe lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, do ich poprawiania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych osobowych oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik może żądać otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się od odczytu maszynowego danych osobowych użytkownika. Użytkownik ma prawo również żądać, aby administrator przesłał dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli będzie to technicznie możliwe. Przeniesienie danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do żądania usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), to znaczy nie powoduje automatycznie usunięcia danych. Wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.